Satakunnan vapaa-ajattelijat ry

 

SÄÄNNÖT

 

1 §         Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Satakunnan vapaa-ajattelijat ry ja kotipaikka Porin kaupunki.

 

2 §         Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota vapaa-ajatuksellisen maailmankatsomuksen omaavat ja uskontokuntiin kuulumattomat henkilöt yhdistyksen jäsenyyteen toimimaan yhteiskunnallisen ja oikeudellisen asemansa parantamiseksi. Se on poliittisesti sitoutumaton ja ajaa uskonnottomien etuja, oikeuksia ja oikeusturvaa sekä edistää uskonnottoman todellisuuskäsityksen leviämistä. Yhdistys on Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsen.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia, kustantaa ja levittää lehtiä sekä muita julkaisuja, jotka edistävät ja tukevat yhdistyksen tarkoitusta. Yhdistys neuvoo uskontokuntiin kuulumattomia henkilöitä avioliittojen solmimisessa, nimenantotilaisuuksien järjestämisessä, Prometheus-leirille osallistumisessa, hautausmenojen suorittamisessa, hautapaikkojen hankkimisessa, sekä muissa samanlaisissa yhdistyksen toimintamuotoihin soveltuvissa kysymyksissä. Yhdistys voi omistaa hautausmaan. Yhdistys valvoo uskontokuntiin kuulumattomien oikeuksien toteutumista.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta, sekä sellaisia maa- ja vesialueita, joiden käyttö tukee yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaiset luvat.

 

3 §         Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

 

4 §         Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

 

 

5 §         Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

 

Hallitus on oikeutettu harkintansa mukaan vapauttamaan jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta tai alentamaan jäsenmaksua kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä.

 

6 §         Maksuista vapautuminen

Hallitus voi kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä vapauttaa jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta esimerkiksi sairauden, työttömyyden ynnä muun sellaisen syyn perusteella.

 

7 §         Hallitus

Yhdistystä edustaa yhdistykseen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja vähintään kaksi (2), mutta enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) enintään (4) varajäsentä. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan sekä nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Hallituksen tehtävänä on

a)                  kokoontua puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan                       kutsusta käsittelemään yhdistyksen kokoukselle esitettäviä ja muita toimintaa                       koskevia asioita, sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle;

b)                  pitää jäsenluetteloa ja päättää uusien jäsenien hyväksymisestä yhdistykseen;

c)                  valvoa yhdistyksen virkailijoiden ja yhdistyksen toimikuntien toimintaa;

d)                  huolehtia yhdistyksen raha-asioista, taloudenhoidosta ja vuosikertomuksista;

e)                  laatia toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio yhdistyksen kokouksen                       hyväksyttäväksi;

f)                  suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille on säädetty laissa.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

8 §         Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on palautettava tilit tarkastuslausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikko ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

Tilintarkastajilla on koska hyvänsä, ilman edellä käypää ilmoitusta, oikeus toimittaa yhdistyksen tilien tarkastus.

 

9 §         Kokoukset

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Yhdistyksen kokouksissa ei voi käyttää äänestysvaltakirjaa.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä tai, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille henkilökohtainen kirje. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

 

Loka-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a)                  päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus;

b)                  hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi;

c)                  päätetään toimihenkilöiden palkkioista;

d)                  toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali;

e)                  toimitetaan hallituksen jäsenten vaali;

f)                  toimitetaan mahdollisten toimikuntien vaali;

g)                  toimitetaan kahden (2) varsinaisen ja kahden (2) varatilintarkastajan vaali;

h)                  päätetään muista mahdollisista esille tulevista asioista.

 

Helmi-toukokuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a)                  hallituksen kertomus kuluneelta kalenterivuodelta;

b)                  luetaan tilintarkastajien lausunto kuluneelta varainhoitokaudelta;

c)                  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä                       hallitukselle;

d)                  keskustellaan ja päätetään mahdollisesti muistakin esille tulevista asioista huomioon    ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

10 §       Toimi- ja valiokunnat

Yhdistyksen kokous voi asettaa joko pysyviä tai tilapäiviä toimi- ja valiokuntia. Hallitus vahvistaa tarvittaessa näille ohjesäännöt, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa.

 

11 §       Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä puoltaa. Muutosehdotuksesta on ennen sen esittämistä hankittava liiton lausunto.

 

12 §       Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on siitä annettava viipymättä tieto liiton liittohallitukselle. Sen jälkeen purkuehdotus on käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön vain jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.

 

Jos yhdistyksen kotipaikan alioikeus on julistanut yhdistyksen lakkautetuksi, meneteltäköön soveltuvin osin samoin kuin yhdistystä purettaessa.